Przedmiot działalności

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Podstawowy zakres czynności wykonywany w ramach nadanych uprawnień dotyczy określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Dodatkowo rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości są nadawane osobie fizycznej, która spełnia szereg wymagań, m. in.:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie była karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe
 • posiada wyższe wykształcenie
 • ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości
 • odbyła praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości
 • przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

Dlatego też droga do ich uzyskania wymaga interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie ekonomi, prawa, budownictwa, planowania przestrzennego, a także umiejętności analizowania faktów i zależności zachodzących na ciągle zmieniającym się rynku nieruchomości.

Prowadzenie działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego bez stosownych uprawnień, zagrożone jest karą grzywny, przewidzianą w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Tak restrykcyjne wymagania wynikają z faktu, że osoba która stara się o nadanie uprawnień zawodowych powinna charakteryzować się niezależnością oraz obiektywizmem i nie ulegać presji, która może się pojawić w trakcie sporządzania operatu szacunkowego, a także zachować poufność w ramach wykonywanych czynności zawodowych.

Ponadto na rzeczoznawcę majątkowego nałożony jest ustawowy obowiązek doskonalenia zawodowego i ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, dzięki czemu stale polepsza swój warsztat pracy.

Cel wyceny to główna informacja, na podstawie której sporządzany jest operat szacunkowy. Wpływa na wybór podejścia, metody i techniki, a także określa przeznaczenie, dla którego opracowanie może zostać wykorzystane. Cel wyceny ustalany jest w umowie o sporządzenie operatu szacunkowego, o jego wyborze decyduje zamawiający wycenę nieruchomości.

W ramach prowadzonej działalności sporządzam wyceny wynikających z potrzeb:

 • zabezpieczenia kredytu hipotecznego
 • określenia ceny kupna lub sprzedaży nieruchomości
 • zamiany nieruchomości
 • zniesienia współwłasności
 • podziału majątku
 • ustalenia wartości nieruchomości dla celów podatkowych (od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, etc.)
 • aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
 • ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej/planistycznej
 • ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości
 • ubezpieczenia nieruchomości
 • postępowań egzekucyjnych
 • ustalenia wartości służebności.

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich możliwych celów wyceny. W ramach świadczonych usług podejmę się również zleceń nietypowych, które wynikają z indywidualnych potrzeb klienta oraz przepisów prawa.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.